Home / About Project / Web-publications activity

Web-publications activity

TUBAF

1. MINERAL auf Entdeckungstour in Italien 04 October 2017 http://tu-freiberg.de/presse/mineral-auf-entdeckungstour-in-italien

1.1 Neun Partner, fünf Länder, ein Ziel: Die Verbesserung der akademischen Ausbildung im Rohstoffsektor 14 February 2018. http://tu-freiberg.de/presse/neun-partner-fuenf-laender-ein-ziel-die-verbesserung-der-akademischen-ausbildung-im-rohstoffs

2. «Young Geologists»: Erste virtuelle Winterschule über sechs Zeitzonen hinweg

27 February 2018, http://tu-freiberg.de/presse/young-geologists-erste-virtuelle-winterschule-ueber-sechs-zeitzonen-hinweg

GUST & HUMG

1. Đăng ký tham gia khóa học trực tuyến "Winter school" được giảng dạy bởi giảng
viên các trường đại học Việt Nam và Châu Âu, 14/12/2017
http://gust.edu.vn/vn/thong-tin-hop-tac-quoc-te/dang-ky-tham-gia-khoa-hoc-truc-
tuyen-winter-school-duoc-giang-day-boi-giang-vien-cac-truong-dai-hoc-viet-nam-
va-chau-au/58789

2. Dự án Hiện đại hóa chương trình đào tạo ngành Địa chất tại các trường đại học
của Nga và Việt Nam, 01/03/2017 http://gust.edu.vn/vn/thong-tin-hop-tac-quoc-
te/du-an-hien-dai-hoa-chuong-trinh-dao-tao-nganh-dia-chat-tai-cac-truong-dai-hoc-
cua-nga-va-viet-nam/59072

3. Trường Đại học Mỏ - Địa chất tham gia dự án Mineral "Hiện đại hóa chương
trình đào tạo ngành Địa chất cho các trường Đại học của Nga và Việt Nam"
27/03/2018. http://humg.edu.vn/tin-tuc/Pages/hop-tac-doi-ngoai-truyen-thong.aspx?ItemID=6611

 

 

NCIMM

News on official website:

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/news/ArtMID/690/ArticleID/2297/2017-02-17

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/news/ArtMID/690/ArticleID/2501/2017-10-05

http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/news/ArtMID/690/ArticleID/2550/2017-12-04

URSMU

News on official website:

http://pressa.ursmu.ru/36712.html  

http://pressa.ursmu.ru/7126.html 

http://pressa.ursmu.ru/6484.html

http://pressa.ursmu.ru/11401.html

http://pressa.ursmu.ru/28458.html

 

 

We are on the map

Contacts

Contact information

Coordinator project MINERAL+
TU Bergakademie Freiberg
E-mail: mineral@mabb.tu-freiberg.de

Website administration:
E-mail: tamarasil@mail.ru